قفسه بندی متحرک

این نوع قفسه بندی ها بیشتر برای ذخیره اقلامی چون اسناد، پوشه ها، نوار های مغناطیسی و دیگر رسانه های ذخیره سازی که به ترتیب تاریخ بایگانی می شود مورد استفاده قرار می گیرند.
جهت استفاده بهینه از فضا یک واحد کامل یا بر روی یک مسیر ریلی یک طرفه در کنار دیگر واحد های ذخیره، یا روی یک ریل اختصاصی برای هر واحد قرار می گیرد.

مشاهده لیست