سازه های پیش ساخته

این سازه ها جهت افزایش سطح و فضای قابل استفاده جهت ذخیره سازی با بازده با و مساوی با تغییر در ساختار انبار مورد استفاده قرار می گیرند. از این سازه می توان برای دو طبقه یا چند طبقه کردن فضای انبار یا کارگاه تولیدی خود استفاده کرده که باتوجه به نیاز مشتری و میزان تحمل درخواستی از طرف مشتری تولید و اجرا می شود.
از مزایای استفاده از سازه های پیش ساخت به جای ساخت سازه در محل انبار می توان کاهش چشمگیر هزینه ها، صرفه جویی در زمان لازم برای برگشت انبار به شرایط کاربردی و قابلیت جابه جایی آن ها اشاره کرد.

مشاهده لیست